โทรศัพท์ :

1631 (ทุกวัน เวลา 08.00 – 21.00 น.)

โทรสาร :

+66(0) 2677 8898

อีเมล์ :

contact@kingpower.com

Map :

View on google map

Google Map