ABOUT US

We Support Thai people Power : Sport Power, Music Power, Community Power, Education and Health 

ผมว่าคำว่า THAI POWER มันชัดเจน ถ้าเราเอาพลังของคนไทยมารวมกัน
แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคม ช่วยกันพัฒนาประเทศ ผมว่าสิ่งดี ๆ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดขึ้นในประเทศไทย”
คุณต๊อบ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณต๊อบ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
คิง เพาเวอร์ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน จึงเกิดเป็นที่มาของโครงการ
“King Power Thai Power พลังคนไทย”

EVENT &
ACTIVITIES